01

Permanent Abstraction: Epiphanies of a Modern Form in Escaped Totalities

Publication Date Nov 06, 2016
Editor in Chief Xia Yanguo
Editor Thomas Mouna, Sun Tianyi, Sun Wenjie
Publisher Red Brick Art Museum
Designer Xiaoma & Chengzi
Related artist Ding Yi, Eugen Popa, Li Jin, Liu Ding, K.M. Максимов, Ni Haifeng, Pang Xunqin, Triplicate Studio (Sui Jianguo, Zhan Wang and Yu Fan), Shi Zhenyu, Tang Jixiang, Yu Guohong, Wu Dayu, Wu Yinxian, Xie Nanxing, YAN Lei, Zhang Wei, Zhuang Yan
   
售價 ¥30.00
分享